කොළඹ ජ්‍යාත්‍යන්තර කන්ටේනර් පර්යන්තයේ (CICT) විශේෂ නිරීක්ෂණ චාරිකාව
සංවර්ධන පුවත් / 2020-September-18
කොළඹ ජ්‍යාත්‍යන් වැඩිදුර
ජර්මානු රජයේ විශේෂ රාජ්‍යත්‍රාන්ත්‍රික නියෝජිතයෙකු අද දින වරාය හා නාවික අමාත්‍යාංශ පරිශ්‍රයේදී ගරු අමාත්‍යතුමා මුණගැසුනු අවස්ථාව.
සංවර්ධන පුවත් / 2020-September-18
ජර්මානු රජයේ විශේෂ වැඩිදුර
ජපාන තානාපති අකිරා සුගියාමා මැතිතුමන් අද දින වරාය හා නාවික අමාත්‍යාංශයේදී ගරු අමාත්‍යතුමා මුණගැසුනු අවස්ථාව.
සංවර්ධන පුවත් / 2020-September-18
ජපාන තානාපති අකිරා වැඩිදුර
ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්දීය මහ කොමසාරිස් ගෝපාල් බග්ලේ මැතිතුමන් සහ ගරු අමාත්‍යතුමා අතර සුහද හමුව
සංවර්ධන පුවත් / 2020-September-18
ඉන්දු - ශ්‍රී ලංකා වැඩිදුර
ලංකා නැව් නියෝජිතයින්ගේ සංගමය (CASA) - 54 වන වාර්ෂික මහා සභා රැස්වීම
සංවර්ධන පුවත් / 2020-September-17
ගරු අමාත්‍යතුමාගේ 2020-08-25 දින කොළඹ වරාය පිරිශ්‍රයේ නිරික්ෂනය
සංවර්ධන පුවත් / 2020-September-17
අතිගරු ජනාධිපති තු වැඩිදුර

ශ්‍රී ලංකාවේ වරායන් සහ නැව් පිළිබඳ වීඩියෝ දර්ශන මෙහි ඇතුළත් වේ.
අමාත්‍යවරයා විසින් ක්‍රියාවට නංවන ලද ප්‍රධාන ව්‍යාපෘති පිළිබඳ සංක්ෂිප්ත විස්තර මෙහි ඇතුළත් වේ.

Last Updated on Saturday, 2 July, 2022