ලේකම් - වරාය හා නාවික සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය

 

අද්මිරාල් සිරිමෙවන් රණසිංහ, WWV, RWP, VSV, USP, NDC, PSC, AOWC

+94 11 2470329

+94 11 2320252

 
 

secretary@portmin.gov.lk