වරාය හා නාවික කටයුතු අමාත්‍ය ගරු මහින්ද සමරසිංහ මැතිතුමා පසුගිය දින (12) පානදුර කින්රෝ(Kinro)හෝටලයේ පැවති ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ කලුතර දිස්ත්‍රික් මධ්‍යම බලමණ්ඩල කමිටු රැස්වී‍‍‍මට සහභාගී විය

වරාය හා නාවික කටයුතු අමාත්‍ය ගරු මහින්ද සමරසිංහ මැතිතුමා පසුගිය දින (12) පානදුර කින්රෝ(Kinro)හෝටලයේ පැවති ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ කලුතර දිස්ත්‍රික් මධ්‍යම බලමණ්ඩල කමිටු රැස්වී‍‍‍මට සහභාගී විය.