ගරු වරාය හා නාවික සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්‍යතුමාගේ පණිවුඩය