ලේකම් - වරාය හා නාවික අමාත්‍යාංශය

එම්.එම්.පී.කේ.මායාදුන්නේ මහතා

+94 11 2470329

+94 11 2320252

 
 

secretary@portmin.gov.lk