ගරු වරාය හා නාවික සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන නියෝජ්‍ය අමාත්‍යතුමාගේ පණිවුඩය