විමසීම්අමාත්‍යාංශය  - වරාය  හා නාවික සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය
ලිපිනය    - නො.19, චෛත්‍ය පාර,කොළඹ 01
දුරකථන අංක  - 011-2439352/011-2435161 (200/225)  (3505/3504)
ඊමේල්   secretary@portmin.gov.lk
නම
විද්‍යුත් තැපෑල
දුරකතනය
පණිවුඩය