ගරු වරාය සහ නාවික අමාත්‍ය කාර්ය මණ්ඩලයඅමාත්‍යාංශය        - වරාය සහ නාවික අමාත්‍යාංශය - අමාත්‍ය කාර්යාලය

ලිපිනය               - නො 19, චෛත්‍ය පාර, කොළඹ.

දුරකථන අංක      - 011-2439352 / 011-2435161 (200 / 225)  (3505 / 3504)

 

 නම 

 තනතුර 

 කාර්යාලය       

 ෆැක්ස්

  අභ්‍යන්තර   

  ගරු ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු 

 ගරු වරාය සහ නාවික අමාත්‍ය 

  011-2435161 

  011-2439375  

  223

    

 සම්බන්ධීකරණය

  011-2435161

  011-2431104

  204

  

 පෞද්ගලික ලේකම්

  011-2436272

  011-2431174

   242

     

  සම්බන්ධීකරණ ලේකම්

   011-2431789

  011-2431174

  202

 

  සම්බන්ධීකරණ ලේකම්   011-2431767   011-2394724   206

  

 මහජන සම්බන්ධතා නිලධාරී

  011-2439353

  011-2478949

  226

 

 මාධ්‍ය ලේකම්

  011-2380278

  011-2436272

  209

 

  උපදේශක   011-2470330   0112470330   218

  

  සහකාර ලේකම්   011-2438344   011-2431174   246

 අමාත්‍ය කාර්යාල මණ්ඩලය

                                           

  232

 සම්මන්ත්‍රණ ශාලාව

 

  238