අපගේ කාර්යාලපරිපාලන අංශය - අමාත්‍යාංශ ලේකම් කාර්යාලය

  නම                  තනතුර    දුරකථන අංකය   ෆැක්ස්   වරාය දිගුව   අභ්‍යන්තර
  ආචාර්ය පරාක්‍රම දිසානායක   අමාත්‍යාංශ ලේකම්

  011-2320252

  011-2470329

  011-2435134     205
  ඩබ්. නාලක ජයසිංහ මහතා   සම්බන්ධීකරණ ලේකම්   011-2431768

  011-2431768

 

  203

 

  ඩබ්. ඒ. ප්‍රියංකා විජේසූරිය මහත්මිය.

  පෞද්ගලික සහකාර   011-2320252       201

 

 

පරිපාලන අංශය - අමාත්‍යාංශ අතිරේක ලේකම් කාර්යාලය

  නම                  තනතුර    දුරකථන අංකය     ෆැක්ස්   වරාය දිගුව   අභ්‍යන්තර
  එච්.එම්.එල්.එස්.හේරත් මහත්මිය   අතිරේක ලේකම් (පාලන හා මුදල්)

  011-2431656

  011-2542689   2782   214
  මාජි ප්‍රසංගි පෙරේරා මහත්මිය  පෞද්ගලික සහකාර   011-2483544

  

  3544

  213

 

 

පරිපාලන අංශය - කාර්ය මණ්ඩලය

  නම                  තනතුර    දුරකථන අංකය   ෆැක්ස්   වරාය දිගුව   අභ්‍යන්තර
 ඩී.එන්. හෙට්ටිආරච්චි මහත්මිය

  ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර  

   ලේකම්

 011-2323258

  011-2389598  2643   212
 ඩබ්. ඒ. කේ. එන්. වික්‍රමආරච්චි මහත්මිය  සහකාර ලේකම්

 011-2432249

      216
  ඒ. ඩබ්. ඩී. ජයන්ති මහත්මිය

  පරිපාලන නිලධාරී

     (වැ.බ)

  011-2388779

  011-2388779

 

  237

 ඩබ්.එම්.ඊ.එල්. ජයවර්ධන මහත්මිය

  අංශ ප්‍රධානී   011-2435145       211 

 රියදුරු අංශය  

  011-2542254      235

 

 

සංවර්ධන අංශය 

  නම                  තනතුර    දුරකථන අංකය     ෆැක්ස්   වරාය දිගුව   අභ්‍යන්තර
 කේ. එන්.  කුමාරි සෝමරත්න මෙනෙවිය

 

  අතිරේක ලේකම්    

    (සංවර්ධන)

  011-2395119

  011-2322648   3786   236
 එච්.ආර්. සිරිනාම මහත්මිය

      අධ්‍යක්ෂ

     (සංවර්ධන)

 011-2542684 011- 2542684    229
 කේ. එස්. එන්. විජේරත්න මහතා

 සහකාර අධ්‍යක්ෂ  

   (සංවර්ධන)

 011-2542687      234

 

 

සැලසුම් අංශය

  නම                  තනතුර    දුරකථන අංකය     ෆැක්ස්   වරාය දිගුව  අභ්‍යන්තර

 ආර්.පී.හෙට්ටිආරච්චි මහත්මිය

   අධ්‍යක්ෂ
   (සැලසුම්)

 011-2440152

       245
 බී.එම්.ආර්.පී. බණ්ඩාරනායක මෙනවිය.

සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)

  011-2431781

  

 

  233

   සැලසුම් අංශය

        228

 

 

ගිණුම් අංශය

  නම                  තනතුර    දුරකථන අංකය     ෆැක්ස්   වරාය දිගුව  අභ්‍යන්තර

  ඩබ්.එස්.පුෂ්පරානි මහත්මිය

  ප්‍රධාන ගිණුම් නිලධාරී (වැ.බ.)

  011- 3134865

  011-2387669     227
  හර්මන් ප්‍රනාන්දු මහතා

  ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර 

  විගණක

  011- 2320667

  

 

  241

  එම්.ඩී.පී. තිලක්සිරි මහතා.

 ප්‍ර‍ධාන ගණකාධිකාරි   011- 2542554     2979   230

 ගිණුම් අංශය

        231